Bij het boeken van een afspraak met Zaharko Philocaly ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden betekent “Zaharko Philocaly” Zaharko Philocaly gevestigd in Den Haag, Stevinstraat 112, 2587ER
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zaharko Philocaly en de opdrachtgever waarbij:
Zaharko Philocaly heeft deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3.In deze algemene voorwaarden betekent “klant” de persoon die een behandeling bij Zaharko Philocaly bestelt.
1.4.In deze voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” tevens verstaan ​​zijn wettelijke vertegenwoordiger.
1.5. In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan ​​de behandeling van permanente make-up met behulp van de apparatuur
en bijbehorende hulpmiddelen die door Zaharko Philocaly worden behandeld.
1.6. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en Zaharko Philocaly.
1.7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. bepalingen.

2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen Zaharko Philocaly en de cliënt omvat de opdracht van de cliënt aan Zaharko Philocaly voor behandeling.
2.2.Zaharko Philocaly heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijk verzoek van de cliënt en mag een behandeling weigeren.
2.4.De cliënt geeft onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de gehanteerde zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die van belang zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
2.5. Zaharko Philocaly kan van de klant verlangen dat hij zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

3. Informatie

De opdrachtgever dient Zaharko Philocaly tijdig op de hoogte te stellen en op de hoogte te houden van alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

4. Betaling

4.1. Voor elke behandeling (met uitzondering van een intake en de gratis vervolgbehandeling (geldig eenmalig)) dient een aanbetaling te worden gedaan.
Deze dient direct bij het inplannen van de afspraak online te worden betaald. Indien een afspraak op locatie wordt ingepland, dient de aanbetaling te worden voldaan aan de balie op locatie. Bij gebrek aan aanbetaling behoudt Zaharko Philocaly zich het recht voor om de afspraak te annuleren zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.
4.2. Afspraken kunnen alleen tot 48 uur van tevoren worden geannuleerd. De klant heeft het recht om zijn/haar afspraak kosteloos te verplaatsen. De borg wordt dan meegenomen naar de nieuwe afspraak. De afspraak moet binnen 6 maanden na de oorspronkelijke afspraak worden ingepland, anders vervalt de aanbetaling.
4.3. Bij annulering/verplaatsing van afspraken waarbij de afspraak binnen 48 uur plaatsvindt, wordt de aanbetaling ingehouden en dient de klant opnieuw een aanbetaling te doen voor een nieuwe afspraak.
4.4. Zaharko Philocaly vermeldt prijzen van behandelingen op de website en bevestigt deze zo nodig voorafgaand aan de behandeling aan de cliënt.
De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4.5. De cliënt betaalt direct na de behandeling contant of per pin.
4.6. Indien Zaharko Philocaly de cliënt op rekening behandelt, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betreffende rekening van Zaharko Philocaly gestort onder vermelding van het factuurnummer en de soort behandeling.
4.7. Indien de opdrachtgever de factuur op verzoek of aanmaning van Zaharko Philocaly niet tijdig en/of niet volledig betaalt, is hij in verzuim en in verzuim. Zaharko Philocaly is dan gerechtigd de opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag of het restant daarvan in rekening te brengen.
Zaharko Philocaly is dan ook bevoegd om zonder nadere aankondiging incassomaatregelen te (doen) nemen. De aan de incasso verbonden kosten (waaronder buitengerechtelijke en overige kosten) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Afspraken

5.1. Het is aan de klant om zoveel mogelijk onderzoek te doen naar de behandeling.
Zaharko Philocaly heeft alle informatie over de behandelingen op de site en gaat ervan uit dat de klant deze goed doorleest voordat de behandeling plaatsvindt.
5.2. Klant maakt online afspraak via onze website www.zaharko-pmu.nl.
Dit is de enige manier en website waar u een afspraak kunt maken bij Zaharko Philocaly.
5.3. Bij verhindering van een afspraak dient de cliënt Zaharko Philocaly zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor de afspraak, per e-mail op de hoogte te stellen.
5.4. Indien de cliënt 15 minuten of later dan de afgesproken tijd niet of niet in de salon arriveert, behoudt Zaharko Philocaly zich het recht voor de afspraak te annuleren en het volledige honorarium te berekenen.
5.5. Het is niet toegestaan ​​om een ​​afspraak te maken als je al oude permanente make-up hebt, tenzij je eerst toestemming hebt gekregen van Zaharko Philocaly om akkoord te gaan, dient u duidelijke foto’s van het te behandelen gebied te mailen naar info@zaharko-pmu.nl
Aandachtspunten voor de foto’s – duidelijke foto’s gemaakt bij goed daglicht.
Foto’s moeten worden gemaakt met een camera aan de achterkant en niet met een selfiecamera.
5.6. De gratis touch up behandeling bij permanente make-up behandelingen dient minimaal 6 weken en maximaal 9 weken na de eerste behandeling plaats te vinden.
U dient de nabehandeling direct in te plannen nadat u een nieuwe behandeling heeft ingepland.
Mocht u om wat voor reden dan ook niet binnen 9 weken kunnen komen opdagen voor uw gratis vervolgbehandeling, dan komt deze te vervallen. U bent vrij om een ​​betaalde vervolgbehandeling te boeken.
5.7. Als u uw afspraak minimaal 48 uur van tevoren wilt wijzigen, kunt u uw aanbetaling tot 6 maanden daarna gebruiken.
5.8. Afspraken dienen per e-mail te worden geannuleerd. De opzegging wordt geregistreerd wanneer de opzegging door Zaharko Philocaly is ontvangen.
Indien de cliënte haar afspraak telefonisch wil annuleren, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.
Het feit dat Zaharko Philocaly niet telefonisch bereikbaar is, kan geen reden zijn om de afspraak niet of niet op tijd te maken.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Indien zich tijdens de behandeling een gebeurtenis voordoet, waaronder begrepen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, die leidt tot aansprakelijkheid van Zaharko Philocaly, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waartoe Zaharko Philocaly een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. . Zaharko Philocaly is echter niet aansprakelijk indien de opdrachtgever op het moment dat de gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met enige verplichting jegens Zaharko Philocaly.
6.2. Zaharko Philocaly kan geen garantie geven over de hoeveelheid behandeling(en), of het aantal behandelingen om het gewenste resultaat te bereiken.
6.3. Zaharko Philocaly is niet aansprakelijk voor schade aan de huid veroorzaakt door tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
6.4. Zaharko Philocaly is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op de huid na de behandeling(en).
6.5. Zaharko Philocaly is niet aansprakelijk voor het niet verlenen van goede nazorg.
6.6. De cliënt dient voldoende informatie en kennis over de behandelingen te verstrekken.
6.7. Zaharko Philocaly is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.